Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky slouží pro prodej online kurzu na webové adrese www.nomadka.cz/online-kurz-digitalni-nomadstvi-krok-za-krokem.

Provozovatelem webu je:
Linda Nezhybová
Náměstí přátelství 1518/2, Praha
Zapsána v živnostenském rejstříku
IČ: 03052869
Kontaktní údaje: Linda Nezhybová, tel.: +420 733 193 203, kurz@nomadka.cz

1. Obecná ustanovení

1.1 Poskytovatelem online kurzu je provozovatel tohoto webu – Linda Nezhybová, zapsána v živnostenském rejstříku pod IČ: 03052869, dále jen  „Poskytovatel“.
1.2 „Uživatelem“ je fyzická či právnická osoba, která uhradila objednávku online kurzu Poskytovatele.

2. Předmět služby

2.1 Předmětem služby je právo Uživatele na přístup k datovému streamingu videolekcí (dále jen „online kurz“)

2.2 Videa poskytována v rámci online kurzu jsou dostupná pouze ve formě online streamingu dat ze serveru www.nomadka.cz/online-kurz-digitalni-nomadstvi-krok-za-krokem. Pro sledování online kurzu je nezbytné vysokorychlostní připojení k internetu. Online kurz nelze stahovat do počítače pro pozdější offline sledování.

3. Rozsah služby

3.1 Uhrazením ceny on-line kurzu získává Uživatel právo na přístup k objednanému online kurzu.

3.2 Přístup není časově nijak omezen.

4. Cena zboží

4. 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 1285419028/3030, vedený u společnosti Airbank. (dále jen „účet prodávajícího“);
bezhotovostně prostřednictvím platebního systému společnosti GOPAY s.r.o.;

4. 2. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy.

4. 3. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4. 4. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

5. Práva a povinnosti Uživatele

5.1 Uživatel má právo využívat služby objednaného online kurzu bez časového omezení.
5.2 Uživatel se zavazuje dodržovat pravidla uvedená v oddíle Ochrana autorských práv.

6. Práva a povinnosti Poskytovatele

6.1 Poskytovatel má povinnost nastavit Uživateli přístupová práva k objednanému online kurzu po obdržení platby za kurz na svůj účet.

6.2 Poskytovatel má právo okamžitě ukončit bez náhrady přístup Uživatele k online kurzu v případě porušení Ochrany autorských práv.

6.3 Poskytovatel může přiměřeně informovat formou reklamních sdělení Uživatele o svých dalších službách a to využitím e-mailové adresy Uživatele, přičemž Uživatel s tímto souhlasí. To však jen do chvíle, než mu Uživatel tento souhlas formou e-mailové zprávy odebere.

6.4 V případě nedostupnosti kurzu je Poskytovatel povinen zajistit nápravu v nejkratším možném čase.

7. Ochrana autorských práv

7.1 Online kurz je autorským dílem Poskytovatele a ten neposkytuje Uživateli právo šířit dílo dále. Elektronicky, audiovizuálně, zvukově ani přepisem.

7.2 Uživatel souhlasí uhrazením kurzovného s tím, že přístup a přehrávání online kurzu nejsou anonymní. Poskytovatel zaznamenává IP adresu každého přístupu k online kurzu spolu s přístupovým jménem, které je pro přehrávání videa použito.

7.3 Uživatel se zavazuje nestahovat videa z online kurzu na svůj pevný disk či jiná úložiště dat. Stejně tak se Uživatel zavazuje nepořizovat žádné audio či video záznamy přehrávaného videa v rámci online kurzu.

7.4 Uživatel se zavazuje nešířit internetovou adresu, na které jsou videa online kurzu umístěna.

7.5 Uživatel se zavazuje chránit své přístupové údaje (uživatelské jméno a heslo).

8. Odstoupení od smlouvy 

8.1 Není-li kupující s online kurzem spokojen, může na to poskytovatele upozornit a požadovat vrácení své platby.
8.2 Reklamaci lze provést do 14 dnů od zakoupení online kurzu prostřednictvím e-mailu.

9. Reklamace

9.1 Reklamaci kupující provede zasláním e-mailové zprávy na adresu poskytovatele (kurz@nomadka.cz).
9.2 E-mailová zpráva musí obsahovat číslo objednávky. Na základě toho bude kupujícímu vrácena uhrazená částka zpět na účet.

10. Závěrečná ustanovení

10.1 Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Uživatel souhlasí s tím, že Poskytovatel uchovává ve své databázi údaje vložené Uživatelem při objednávce on-line kurzu, a že je oprávněn tyto údaje zpracovávat pro účely obchodních vztahů s Uživatelem. Tento souhlas se uděluje do odvolání.

10. 2 Tyto Podmínky a vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem se řídí právním řádem České republiky.

10.3 Jakákoliv komunikace mezi Poskytovatelem a Uživatelem probíhá elektronicky formou elektronické pošty (emailu).

10.4 Tyto podmínky užívání nabývají účinnosti dne 1. 11. 2017.